Hệ Thống Chính Phủ Đất Nước Canada?

Hệ thống chính phủ đất nước Canada?

Canada có hệ thống chính phủ dân chủ liên bang với sự tham gia của nhiều đảng phái chính trị khác nhau trong cùng một chính phủ nhằm cùng giải quyết các vấn đề chung của đất nước và hệ thống chính quyền địa phương để có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mỗi vùng miền. Sự phân chia này là do thực tế địa lý, sự đa dạng về văn hóa ở mỗi vùng cũng như di sản song ngữ và luật pháp của Canada.

chính phủ canada

 

Canada hiện có ba cấp chính quyền: chính quyền liên bang, chính quyền tỉnh và vùng lãnh thổ, và chính quyền địa phương (các vùng miền).

Trong cấu trúc của chính quyền liên bang, những viên chức dân cử – tức Nội các gồm các bộ trưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng – tạo thành một đơn vị chính đưa ra các quyết sách. Chính quyền liên bang lãnh đạo hệ thống quản trị  dân chủ của đất nước thông qua việc tham vấn với các viên chức dân cử khác, các đại diện của các cấp chính quyền tỉnh và địa phương và dân chúng Canada.

Vai trò chính của chính phủ Canada là đảm bảo và hỗ trợ cho sự vận hành của nền kinh tế. Các trách nhiệm khác bao gồm quốc phòng, thương mại giữa các tỉnh và thương mại quốc tế, nhập cư, ngân hàng và hệ thống tiền tệ, luật hình sự và ngư nghiệp. Chính phủ liên bang cũng cũng quản lý các ngành công nghiệp như hàng không, hàng hải, đường sắt, viễn thông và năng lượng nguyên tử.

Chính phủ các tỉnh và vùng lãnh thổ có cấu trúc gần giống với chính quyền trung ương và có trách nhiệm giải quyết các vấn đề như giáo dục; xóa nghèo và quyền công dân; thực thi luật pháp; hệ thống bệnh viện; nguồn tài nguyên khoáng sản trong địa phận của mình, an ninh xã hội, chăm sóc y tế và các cơ quan địa phương.

hệ thống chính phủ canada
Gần đây, chính quyền liên bang bắt đầu chuyển giao nhiều trách nhiệm hơn cho các chính quyền địa phương trong việc giải quyết một số vấn đề như đào tạo lao động, khai khoáng và phát triển rừng.

Các chính quyền địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng trong một loạt các lĩnh vực như giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng, quy định thương mại địa phương và các hoạt động văn hóa xã hội khác. Tuy vậy, cũng có sự khác biệt giữa các chính quyền địa phương do nhu cầu khác nhau của các vùng và khu vực rất khác nhau trên toàn lãnh thổ Canada.

Đọc thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.